นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 – 72 ชั่วโมง

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.jvh.co.th /secure.jvh.co.th
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์

เว็บไซต์ของบริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัท อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัท จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ

3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

4) ประเภทของการสืบค้น

5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัท ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • Email หรือเบอร์โทรศัพท์ให้กับเว็บไซต์บริษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัท แล้วบริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัท และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัท บริษัท จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัท ในการดำเนินการ หรือ
2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง
3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัท นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัท ด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกคุณโดยสังเขป ดังนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัททั้งหมดนั้น คุณยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทขอเรียนว่าปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ ของบริษัทแต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

นโยบายรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (Server Security)
ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทางบริษัทฯ ให้บริการอยู่นั้น ประกอบด้วยหลายปัจจัยโดยจะอธิบาย รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1.ใช้ระบบ Firewall
ใช้ระบบ CSF/lfd Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย เมื่อ User มีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ใด ๆ ที่ฝากไว้ใน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรา จะผ่านการตรวจสอบจากไฟล์วอลล์ ที่กั้นระหว่างอินเตอร์เน็ตกับระบบเน็ตเวิร์คภายใน โดยไฟล์วอลล์จะทำหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงเน็ตเวิร์คภายในที่เราต้องการจะป้องกันการควบคุมการ เข้าถึงของไฟร์วอลล์นั้น

2.โปรแกรม Virus Scan & Spam Filtering
เมื่อข้อมูลสามารถส่งผ่านไฟล์วอลล์แล้ว ก็จะถูกส่งต่อไปยังโปรแกรม Virus Scan โดยใช้ ClamAV Latest Version โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
และระบบกรองอีเมล์ขยะหรือที่เรียกว่า Spam Filtering ได้มีการอัพเดทซอฟท์แวร์และแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

3.ใช้เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัย และการยืนการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายและมาตรการในการป้องกัน เช่น SSL Certificate การเข้ารหัส-ถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน และลายมื่อชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เว็บ https://jvh.co.th และ https://jarvishosting.cloud โดยใช้เทคโนโลยี 2048 bit

4.ระบบ Brute Force Protection
ระบบเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของการ Login เข้าสู่ระบบจัดการมีการ ตั้งค่า Security เพื่อเข้ารหัสก่อนการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ มีการกำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

5.การใช้ระบบ RAID 1 และ RAID 5 (Redundant Array of Inexpensive Disks)
RAID- 1 เป็นการ บันทึกข้อมูลลงบนตัวฮาร์ดดิสก์ ทั้งสองตัวพร้อมๆกันและเป็นข้อมูลเดียวกันเพื่อสำรองข้อมูลให้ปลอดภัยในกรณีที่ ฮาร์ดดิสก์ตัวใดตัวหนึ่งใน อะเรย์เสีย ฮาร์ดดิสก์อีกตัวจะทำหน้าที่เป็นตัวกระจกเงา (Mirror) ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกัน ทุกอย่าง ก็จะทำหน้าที่แทนในทันทีทันใด

6.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server Security)
ทุกเว็บไซต์ในเครือของเรา คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องตามกฎหมาย มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค โดยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ของบริษัทนั้น ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด และบริษัทจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่หรือจำหน่าย ต่อบุคคลที่สามเป็นอันขาด

7.มีการ Backup Server แบบ Week Backup และ Daily Backup **กรณีลูกค้าซื้อเพิ่ม
มีการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลใน Server จะไม่สูญหาย ในกรณีที่เกิดปัญหากับ Hardware ด้วยบริการ Back-up ข้อมูลอันสำคัญยิ่งของท่านมายังฮาร์ดดิสก์สำรอง ด้วย script backup database แบบอัตโนมัติ ทุกๆ สัปดาห์

8.ระบบสำรองข้อมูลด้วยตนเอง
ในส่วนของผู้ดูแลหรือจัดการ Hosting สามารถ Login เข้าไปใน DirectadminPanel เพื่อทำการ Back up ข้อมูลทั้งในส่วนเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหรือไม่

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน Server/Cloud ในประเทศต่างๆ

กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยวิธีการดังนี้ ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th ได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในเมนูติดต่อเรา หรือ ด่านล่างของเว็บไซต์
ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : support@jvh.co.th / billing@jvh.co.th
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลในส่วนของแบบฟอร์ม

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน

ปรับปรุงล่าสุด เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563