นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. บทนำ

1.1 ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th ที่ดำเนินการโดย บริษัท เจวีเอช เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “บริษัท“, “เรา“, “พวกเรา” หรือ “ของเรา“) บริษัทรับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล“) อย่างจริงจัง และยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th  (“แพลตฟอร์ม”) (เราจะอ้างอิงถึงแพลตฟอร์มและบริการที่เรามอบให้รวมกันว่า “บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึงผู้ใช้ที่มีบัญชีกับเราซึ่งได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้บริการของเรา (“ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจในวิธีการที่เราใช้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้ไว้กับเรา และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอนาคต และเพื่อช่วยเป็นข้อมูลที่ให้คุณทำการตัดสินใจก่อนการให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณแก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูในหมวดที่มีหัวข้อ “คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา” ที่ส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.2 “ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถถูกระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

1.3 โดยการใช้บริการ ทำการลงทะเบียนบัญชีกับเรา การเข้าชมแพลตฟอร์มของเรา หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ณ ที่นี้คุณยินยอมให้เราทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนี้ หากคุณไม่ยิมยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะจะแจ้งให้คุณทราบซึ่งรวมถึงโดยการประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขบนแพลตฟอร์มของเรา เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ โดยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ในการเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงการทำคำสั่งทำธุรกรรมผ่านบริการของเราอย่างต่อเนื่องของคุณต่อไปภายหลังการแก้ไขนั้นถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการแก้ไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.4 นโยบายนี้ใช้บังคับร่วมกับการบอกกล่าว ข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา โดยนโยบายนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

1.5 นโยบายนี้ใช้สำหรับกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Centre) เว็บไซต์ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ (social media features) ไซต์สื่อสังคมออนไลน์ (social networking sites) ตลอดจนช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และช่องทางอื่นใดที่เราใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

1.6 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น นโยบายนี้ใช้สำหรับผู้ใช้ทุกคน และ บุคคลที่สาม/ บริษัทคู่ค้าของเรา เช่น องค์กรรับบริจาคการกุศล ธุรกิจ บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสาธารณูปโภค เป็นต้น (“ผู้ค้าบุคคลที่ 3”) ที่ติดต่อหรือมีธุรกรรมกับผู้ใช้ผ่านบริการของเรา ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับบริการประมวลผลการชำระเงินออนไลน์ของเรา

2. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อไร?

2.1 เราจะ/อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ :

 • เมื่อคุณลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือเปิดบัญชีกับเรา;
 • เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา ไม่วาจะเป็นแบบออนไลน์หรือในทางกายภาพ;
 • เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงใดๆ หรือมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา;
 • เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก) จดหมาย โทรสาร การพบปะต่อหน้า โซเชียลมีเดีย และอีเมล รวมถึงเมื่อคุณได้ติดต่อกับตัวแทนให้บริการลูกค้า (customer service agents) ของเรา;
 • เมื่อคุณใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านแพลตฟอร์มของเรา หรือใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจใช้เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของเรา;
 • เมื่อคุณได้อนุญาต โดยผ่านอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มของเรา
 • เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชีกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account) หรือบัญชีผู้ใช้งานอื่นของคุณ หรือใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (social media features) ภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการฟีเจอร์นั้นๆ
 • เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา;
 • เมื่อคุณให้คำติชมหรือเรื่องร้องเรียนแก่เรา;
 • เมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกกรรมการแข่งขัน
 • เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวมเท่านั้น

3. ข้อมูลส่วนตัวใดที่บริษัทจะรวบรวม?

3.1 ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทอาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ชื่อเต็ม (full name);
 • ที่อยู่ปัจจุบันตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • ที่อยู่อีเมล;
 • วันเกิด;
 • หมายเลขตามบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card number) หรือตามหนังสือเดินทาง (passport number);
 • ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics data);
 • หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ (contact number);
 • อาชีพและที่อยู่ที่ทำงาน (occupation and work address);
 • ลายมือชื่อ หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์;
 • ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ใบแจ้งยอดเงินเดือน (pays lip) รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีจากธนาคาร (bank statement) ใบเสร็จชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ;
 • บัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน;
 • ข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและข้อมูลการชำระเงิน;
 • เพศ;
 • ข้อมูลที่ถูกส่งหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ หรือบุคคลหรือบัญชีใดๆ ที่คุณติดต่อด้วย;
 • รูปภาพ หรือ เสียงหรือวิดีโอบันทึก ที่คุณได้เปิดเผย/แชร์ให้แก่เรา;
 • ข้อมูลแสดงตัวตันที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นสำหรับเราในการตรวจสอบ (due diligence) ซึ่งรวมการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) การรู้จักตัวตนของลูกค้า (know your customer) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (identity verification) การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงหลอกลวง (fraud prevention);
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารและการตลาด เช่น ความสนใจของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเราและบุคคลอื่น รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่คุณสนใจและประวัติข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลภายนอก
 • ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการค้นหา รายการคำสั่งทำธุรกรรม ข้อมูลการเข้าชมสื่อโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ
 • ข้อมูลตำแหน่ง
 • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา และเมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเราอย่างไร; และ
 • ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

3.2 คุณตกลงจะไม่ส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องและ/หรือที่ทำให้เข้าใจผิดแก่เรา และคุณตกลงจะแจ้งให้เราทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้น เราสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดเพื่อการยืนยันข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เรา ตามที่เราเห็นสมควร

3.3 หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนตัวที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการเลือกออกจากการให้ข้อมูล สามารถดูได้ในหมวดด้านล่างในหัวข้อ “วิธีการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?” โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกออกจากการให้ข้อมูล ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือการเพิกถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เรารวบรวม ใช้ หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ

3.4 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกขาย แลกเปลี่ยน โอนถ่าย หรือมอบให้แก่บริษัทอื่นใดเว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณตามที่คุณร้องขอ ซึ่งรวมถึงการโอนถ่ายข้อมูลบัตรเครดิตของคุณให้แก่บริษัทประมวลผลการชำระเงินภายนอก โดยบริษัทประมวลผลการชำระเงินภายนอกจะเก็บข้อมูลรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณทั้งหมด (เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ของคุณ และจะโอนข้อมูลทั้งหมดไปยังที่เก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยโดยตรง โดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเรา)

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น

4.1 เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันบนมือถือโดยส่วนใหญ่ อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของคุณส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเข้าดูเว็บไซต์ผ่านแพลตฟอร์มของเราโดยปกติ ซึ่งจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ (Internet Protocol/IP) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ ชื่อรุ่นของบราวเซอร์ ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ สิ่งบ่งชี้เฉพาะของอุปกรณ์ (unique device identifier/UDID) สิ่งบ่งชี้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile equipment identifier/MEID) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ที่อยู่ หน้าเว็บอ้างอิง (ถ้ามี)  หน้าที่คุณเข้าชมผ่านบนเว็บแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา เวลาที่เข้าชม และบางครั้งรวมถึง “คุกกี้” (ซึ่งสามารถปิดการใช้งานได้ด้วยการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ) เพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มจดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของคุณ และข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มของเราโดยผู้เยี่ยมชม

4.2 แอปพลิเคชันบนมือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS, Wi-Fi ฯลฯ เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ (ตามที่ได้นิยามด้านล่างนี้) ภายใต้วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณร้องขอ หรือการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ  หรืออนุญาตให้คุณแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้แก่ผู้ใช้อื่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชันบนมือถือของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถถอนสิทธิ์ที่จะให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

4.3    เช่นเดียวกันกับเมื่อคุณท่องเพจต่างๆ บนเว็บแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันบนมือถือ เมื่อคุณเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านบริการของเรา ข้อมูลเดียวกันเกือบทั้งหมดจะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP (IP Address) ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งข้อมูลการเข้าชมหน้าต่างๆ ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณาที่เข้าชม และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งผ่านบริการ และแพลตฟอร์ม (แพลตฟอร์ม) และเวลาที่เข้าชม ให้แก่เรา

5. คุกกี้

5.1    เรา หรือ บุคคลอื่นผู้ให้บริการในนามของเราและบริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาของเรา อาจใช้ “คุกกี้” หรือฟีเจอร์อื่นๆ ในบางคราว เพื่อให้เราหรือบุคคลที่สาม รวบรวมหรือเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราปรับปรุงแพลตฟอร์มหรือบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยเรานำเสนอบริการและฟีเจอร์ใหม่ๆ และ/หรือทำให้เราและบริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาสามารถนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของคุณ ซึ่งรวมถึงการทำโฆษณาติดตามลูกค้า ซึ่ง “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เเก็บอยู่ในงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณในการใช้หรือเข้าสู่บริการหรือแพลตฟอร์ม จำนวนผู้ใช้ และกิจกรรมอื่นๆ ภายในแพลตฟอร์มของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือกซื้อและเว็บ เพจต่างๆ ที่คุณเข้าไปชม ซึ่งเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้า (shopping cart) ของคุณ เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่เหมาะสมต่อความสนใจของคุณ เพื่อให้บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาของเราสามารถนำเสนอโฆษณาบนไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อตรวจสอบการใช้บริการของเรา

5.2    คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้คุณอาจจะไม่สามารถใช้หน้าที่การทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของเราได้อย่างเต็มที่

6. เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เราอย่างไร?

6.1 เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือ มากกว่าดังต่อไปนี้:

 • เพื่อพิจารณาและ/หรือประมวลผลคำร้อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา หรือธุรกรรมหรือการสื่อสารของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการ;
 • เพื่อจัดการ ดำเนินการ มอบ และ/หรือดูแลการใช้งานของคุณและ/หรือการเข้าถึงบริการของเราและแพลตฟอร์มของเรา เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของคุณและบัญชีผู้ใช้กับเรา;
 • เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจัดการกับ หรือทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ และ/หรือเพื่อทำตามคำร้องของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภท และแจ้งคุณถึงปัญหาเกี่ยวกับบริการและการกระทำด้านบัญชีที่ผิดปกติ;
 • เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของเรา หรือข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้อง;
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น;
 • สำหรับการระบุยืนยันตัวตน (identity) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (verification) หรือความถูกต้องการตรวจสอบ (due diligence) ซึ่งรวมการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) หรือ การรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer – KYC) ;
 • เพื่อรักษาและดูแลการปรับปรุงซอฟท์แวร์และ/หรือการปรับปรุงอื่นๆ และการสนับสนุนที่อาจจำเป็นในบางครั้งเพื่อรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของบริการของเรา;
 • เพื่อจัดการกับ หรืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ จัดการกับหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่ได้รับมอบจาก (หรือมุ่งหมายที่จะได้รับมอบจาก) คุณหรือในนามของคุณ;
 • เพื่อติดต่อคุณ หรือสื่อสารกับคุณผ่านการคุยทางเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความโทรสาร อีเมล และ/หรือจดหมายไปรษณีย์ หรือนอกจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและ/หรือการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการใช้บริการของเรา ดังเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อทำการสื่อสารข้อมูลด้านการกำกับดูแลให้ แก่คุณเกี่ยวกับบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวโดยเราอาจเป็นการส่งไปรษณีย์ของจดหมาย เอกสาร หรือใบแจ้งเตือนให้แก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อทำการจัดส่ง เช่นเดียวกับการจ่าหน้าซองจดหมาย/กล่องพัสดุไปรษณีย์;
 • เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นปฏิสัมพันธ์ เชื่อมต่อกับคุณ หรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของคุณบนแพลตฟอร์ม และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นได้ส่งข้อความส่วนตัวให้คุณ โพสต์ความคิดเห็นสำหรับคุณบนแพลตฟอร์ม หรือเชื่อมต่อกับคุณด้วยการใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (social media features) บนแพลตฟอร์ม;
 • เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของคุณ) เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณใช้บริการของเราอย่างไร เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามความสนใจของคุณ เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณ;
 • เพื่อให้ทำการโฆษณาและการตรวจสอบและแบบสำรวจอื่นๆ ผ่านบนแพลตฟอร์มของเราและแพลตฟอร์ม www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th (รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ) เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการของบริษัท;
 • เพื่อทำการตลาดและโฆษณา สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผ่านบนแพลตฟอร์มของเราและแพลตฟอร์ม JVH NETWORK (รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ) การดังกล่าวนี้เราจะแจ้งบอกกล่าวสื่อสารในวิธีการและรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการทำการตลาด และ ข้อมูลและสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (ซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามที่บริษัทอาจทำร่วมกันหรือมีข้อตกลงระหว่างกัน) ซึ่ง บริษัท (และ/หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาาจทำจำหน่าย ทำการตลาด หรือทำการส่งเสริมการขาย ทั้งสำหรับผลิตภันฑ์หรือบริการที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลโฆษณาทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยการเลือกฟังก์ชั่นเลิกติดตาม (unsubscribe function) ที่จัดให้มีในสื่อการตลอดอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อของคุณพื่อส่งจดหมายหรือสื่อการตลาดจากเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง;
 • เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลของคุณนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องกระทำ ซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ผูกพันบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มต้องปฏิบัติตาม (รวมถึงการแสดงชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และชื่อบริษัท ของคุณ หากใช้บังคับ);
 • เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และการเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในฐานะผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ
 • เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการเก็บรักษาบันทึก;
 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา;
 • เพื่อตรวจสอบบัญชีบริการของเราหรือธุรกิจของบริษัท;
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา;
 • เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องหรือการเรียกร้องโดยข่มขู่ที่กระทำต่อบริษัท หรือการเรียกร้องอื่นที่อ้างว่า “เนื้อหา” ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
 • เพื่อจัดเก็บ ให้สถานที่ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่มีผลบังคับกฎหมายของคุณ;
 • เพื่อจัดการกับ และ/หรืออำนวยความสะดวกธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจหรือธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่เป็นไปได้ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวพันกับบริษัทในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเพียงแค่เกี่ยวพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวพันกับบริษัท และ/หรือหนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่ม หรือมากกว่า และอาจมีองค์กรที่สามจากภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว “ธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจ” หมายถึง การซื้อ การขาย การเช่า การรวมบริษัท การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการอื่นๆ การจำหน่ายโอนทรัพย์สินหรือการจัดการทางการเงินขององค์กร หรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือของธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กร; และ/หรือ
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งจะเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

6.2 คุณรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า บริษัทอาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณและรวมถึง “เนื้อหา”  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อบริษัท หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆ (ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อบริษัท (ค) บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ง) ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่หรือตามความเป็นจริง ที่ร้องต่อบริษัท หรือตามข้อเรียกร้องใดๆ จากการที่ “เนื้อหา” นั้นละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น (จ) ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณในส่วนการบริการลูกค้า หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลของบริษัท ผู้ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือสาธารณะ

6.3 ด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะ/อาจจะรวมรวบ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. บริษัทคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างไร?

7.1. เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วน บุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

7.2. เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยทันทีเมื่อมีเหตุผลสมควรให้เชื่อได้ว่า (i) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอีกต่อไป; และ (ii) การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากคุณหยุดใช้งานแพลตฟอร์ม หรือการอนุญาตใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของคุณถูกถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจยังคงทำการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

7.3 กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกคุณโดยสังเขป ดังนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัททั้งหมดนั้น คุณยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทขอเรียนว่าปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ ของบริษัทแต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

8. บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมแก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

8.1 ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะ/อาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่นอกประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ดังกล่าวอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ อาจจะในนามของเราหรืออื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน บุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องของเรา;
 • ผู้ใช้อื่น หรือ ผู้ค้าบุคคลที่ 3 ที่คุณได้ทำธุรกรรมหรือได้ติดต่อด้วยผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือเกี่ยวกับการใช้บริการของเราเพื่อ วัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ผู้ใช้อื่นของแพลตฟอร์มต์เพื่อ วัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
 • ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนกิจการของเรา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บุคคลดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริการจัดการหรือให้บริการอื่นๆ แก่เรา เช่น บริษัทรับส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน บริษัทผู้ตรวจสอบ บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาและการตลาด บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล;
 • หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่มีอำนาจควบคุมกำกับดูแลเหนือบริษัท หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2
 • ผู้ซื้อหรือผู้สืบสิทธิอื่นๆ ในการรวมกิจการ การถอนทุนบริษัท การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายอื่นๆ หรือการโอนย้ายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในครอบครองของบริษัทเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราจะอยู่ในทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายด้วย; หรือให้แก่คู่สัญญาในธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่บริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำธุรกรรมด้วย; และ
 • บุคคลที่สามซึ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเราโดยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า และบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจะทำการรวบรวมและการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

8.2 เราอาจแบ่งปันข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลสถิติและข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราและข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้ของเราให้แก่บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาและบุคคลอื่นผู้ซึ่งจัดหาโฆษณา ผู้ทำโฆษณาแบบติดตามลูกค้า และ/หรือการเขียนโปรแกรม

8.3 เพื่อมิให้เป็นข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น องค์กรของเราให้ทำการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ การอนุญาตตามกฎหมายนั้นจะยังคงมีผลบังคับต่อไป โดยเป็นไปภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจอ้างอิงฐานหนึ่งหรือหลายฐานประกอบกันตามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นั้น ซึ่งรวมถึง ฐานทางกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานสัญญาเพื่อการปฏิบัติทางสัญญากับคุณ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลของเราในการใช้ข้อมูลซึ่งเราจะคำนึงถึงการกระทบต่อสิทธิของคุณเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่คุณได้ให้ความยินยอมซึ่งจะได้ขอจากคุณเป็นครั้งคราวไปเมื่อจำเป็น หรือเมื่อจำเป็นเกี่ยวกับการร้องเรียนทางกฎหมายใดๆ

8.4 บุคคลที่สามอาจดักจับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งหรือเก็บไว้บนแพลตฟอร์มอย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจมีความผิดพลาดหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรืออาจมีบุคคลเข้าถึง ละเมิดหรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของเราอย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล; อย่างไรก็ดี อาจไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ได้ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการแฮ็คที่ซับซ้อนและประสงค์ร้ายซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา

8.5 ตามที่ได้กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการของ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th ผู้ใช้งานใดๆ ที่ครอบครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของ “ผู้ใช้” ผ่านการใช้บริการของเรา (“ผู้ได้รับข้อมูล”) รับรู้และตกลงว่า ผู้ใช้งานเหล่านั้น (i) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลนั้น (ii) อนุญาตให้ “ผู้ใช้” ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวมรวมไว้โดยผู้ได้รับข้อมูล (“ผู้เปิดเผยข้อมูล”) ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนออกจากฐานเก็บข้อมูล (database) ของผู้ได้รับข้อมูล และ (iii) อนุญาตให้ผู้เปิดเผยข้อมูลตรวจดูว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตนได้ถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ได้รับข้อมูล สำหรับแต่ละกรณี (i) หรือ (ii) ข้างต้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บัง ในกรณีที่มีการใช้บังคับ

8.6 โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ผู้ค้าบุคคลที่ 3 ซึ่งได้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ผ่านบริการของเรา จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ใช้บังคับ และในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้ ที่ได้รับจากบริษัท (i) ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นของผู้ใช้ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นโดยมีเหตุอันสมควร เพื่อจะต้องตอบข้อสงสัยของผู้ใช้ และเพื่อดำเนินการตอบสนอง ดำเนินการ จัดการ หรือทำให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งธุรกรรมใดๆ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งจากผู้ใช้และบริษัท (ii) ต้องไม่ดำเนินการติดต่อผู้ใช้โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นของผู้ใช้นอกจากการติดต่อบนแพลตฟอร์มของบริษัท (iii) ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งจากผู้ใช้และบริษัทก่อน (iv) จะต้องใช้มาตราความปลอดภัยที่เพียงพอที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละคนของบริษัทที่อยู่ในความครอบครองของตน และต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นลง  และ (v) แจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่ [email protected] หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้สูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

8.7 เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัท ในการดำเนินการ หรือ
2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง
3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัท นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัท ด้วยเช่นกัน

9. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

บริการนี้ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้บริการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เราจะไม่รวบรวม หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือ ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือจัดให้ส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยตั้งใจ ทั้งนี้ เราขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้เด็กที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่บริษัท แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านให้แก่บริษัท ถือว่าท่านยินยอมให้เราครอบครองข้อมูลส่วนตัวนั้น และท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของเด็กผู้นั้น อย่างไรก็ตาม เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

10. ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม

10.1 แพลตฟอร์มของเราใช้บริการวิเคราะห์จากบุคคลที่สาม (“ผู้ให้บริการวิเคราะห์”)ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง Google Analytics บริการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล ผู้ให้บริการวิเคราะห์ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อช่วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้งานแพลตฟอร์มอย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยผู้ให้บริการวิเคราะห์ในเซิร์ฟเวอร์ในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มให้ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มและการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการวิเคราะห์อาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของผู้ให้บริการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการวิเคราะห์จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดยผู้ให้บริการวิเคราะห์

10.2 เราและบุคคลที่สาม อาจทำให้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานของคุณผ่านแพลตฟอร์มหรือผ่านบริการ โดยแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกจากกัน และให้บุคคลที่สามดูข้อมูลที่ยืนยันตัวตนได้ของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ไอดีผู้ใช้ของคุณ ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ  เช่น คุกกี้ที่คุณอาจติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือติดตั้งให้กับคุณโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมโดยบริษัท เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ

11. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

11.1 เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ เมื่อคุณทำการสั่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรานำเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่คุณมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ด้านบนเท่านั้น

11.2 ในความพยายามที่จะมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับคุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและใส่ภายในแพลตฟอร์มของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเข้าร่วมในการทำแบรนด์ร่วมกันหรือความสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อนำเสนออีคอมเมิร์ซ และบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมของเรา เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกันเช่นเดียวกับการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามอยู่ในเครือของเรา เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายแยกจากกันและการปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมทำแบรนด์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเรา

11.3 ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่องในการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และดังนั้นคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายในความรับผิดชอบของคุณเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องบูรณภาพของแพลตฟอร์มของเราและลิงค์เชื่อมโยงที่ถูกใส่ไว้ในแต่ละเว็บไซต์ และดังนั้นจึงยินดีรับคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ใช้งานไม่ได้)

12. บริษัทจะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลในประเทศไทย ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ บริษัทจะไม่ทำการส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ เว้นแต่

(ก) การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล; หรือ

(ข) เราได้ขอความยินยอมจากคุณก่อนดำเนินการดังกล่าว; หรือ

(ค) เป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างคุณกับบริษัท; หรือ

(ง) เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของคุณซึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน Server/Cloud ในประเทศต่างๆ

กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว

13. คุณจะสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?

13.1 การถอนความยินยอม

13.1.1    คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ใน ความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามที่อยู่อีเมล [email protected] ที่แสดงไว้ด้านล่างในส่วน 14.2 และเราจะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และ/หรือ สัญญาที่คุณมีกับเรา

13.1.2 เมื่อเราได้รับคำสั่งถอดถอนอย่างชัดเจนของคุณและได้ยืนยันตัวตนของคุณ เราจะดำเนินการคำขอของคุณที่จะถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนั้นจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะที่กล่าวไว้ในคำร้องของคุณ หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณหรือเข้าใจคำสั่งของคุณได้ เราจะติดต่อประสานกับคุณเพื่อทำความเข้าใจคำร้องของคุณ

13.1.3 อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้มีผลทางกฎหมายเกิดขึ้นจากการถอนดังกล่าว ซึ่งในการนี้ อาจส่งผลประทบต่อการให้บริการของเราและ โดยขึ้นอยู่กับระดับการถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เราประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราอาจต้องทำการยุติการให้บริการแก่คุณ และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา เป็นต้น ตามแต่กรณีซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ

13.2 การขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว

13.2.1 หากคุณมีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้ได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีบนแพลตฟอร์ม หากคุณไม่มีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจส่งคำร้องเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้โดยการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา โดยเราต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เช่นเดียวกับลักษณะของคำร้องของคุณเพื่อให้สามารถจัดการกับคำร้องของคุณได้ ดังนั้น โปรดส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามที่อยู่อีเมล [email protected]

13.2.2 สำหรับคำร้องเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เมื่อเรามีข้อมูลจากคุณเพียงพอที่จะจัดการกับคำร้อง เราจะทำการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องแก่คุณภายใน 30 วัน (หรือหากคุณพำนักอยู่ในมาเลเซีย 21 วัน) เมื่อเราไม่สามารถตอบสนองคุณได้ภายใน 30 วันที่บอกกล่าวไป (หรือหากคุณพำนักอยู่ในมาเลเซีย 21 วัน) เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเวลาที่เป็นไปได้ที่เร็วที่สุดซึ่งเราจะสามารถให้ข้อมูลที่ขอแก่คุณได้ โปรดทราบไว้ว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนตัวบางประเภทจากการตกอยู่ในคำร้องขอเข้าถึงของคุณ

13.2.3 สำหรับคำร้องเพื่อแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว เมื่อเรามีข้อมูลจากคุณเพียงพอที่จะจัดการกับคำร้อง เราจะ:

ก. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใน 30 วัน (หรือหากคุณพำนักอยู่ในมาเลเซีย 21 วัน) เมื่อเราไม่สามารถตอบสนองคุณได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเวลาที่เป็นไปได้ที่เร็วที่สุดซึ่งเราจะสามารถทำการแก้ไขความถูกต้องได้ โปรดทราบไว้ว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนตัวบางประเภทจากการตกอยู่ในคำร้องขอแก้ไขความถูกต้องของคุณ เช่นเดียวกับในสถานการณ์ที่การแก้ไขความถูกต้องไม่สามารถทำได้โดยเรา โดยไม่คำนึงถึงคำร้องของคุณ; และ

ข. เราจะส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องให้แก่องค์กรอื่นทั้งหมดที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากเราภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการแก้ไขความถูกต้อง เว้นแต่องค์กรอื่นไม่ต้องการข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

13.2.4 อย่างไรก็ตาม ย่อหน้าย่อย (ข) ที่อยู่ด้านบน หากคุณทำการขอ เราอาจจะ ส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องให้เฉพาะบางองค์กรซึ่งข้อมูลส่วนตัวได้รับการเปิดเผยจากเราภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการแก้ไขความถูกต้อง

13.2.5 นอกจากนี้ เราจะ/อาจจะทำการเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณสำหรับการจัดการและดำเนินการคำร้องของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากเราเลือกที่จะเรียกเก็บเงิน เราจะส่งการประมาณค่าธรรมเนียมที่เราจะเรียกเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงของคุณจนกว่าคุณจะตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม

13.2.6 เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกำหนดและ/หรือให้สิทธิแก่องค์กรในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์ที่กำหนด

13.3 การขอให้ลบ หรือทำลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัว

คุณอาจร้องขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ในกรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ถูกนำไปใช้ประมวลผลในประการที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือกรณีที่เราไม่ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณาให้เหตุผลในการร้องขอให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการร้องขอลบ หรือทำลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย (เช่น เพื่อเป็นข้อโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเป็นเสรีภาพในการแสดงออก) โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีกรณีเช่นว่านั้น โปรดทราบว่าเมื่อข้อมูลส่วนตัวได้ถูกลบแล้ว เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ตามมาตรฐานเดิมเนื่องจากเราจะไม่ทราบถึงความต้องการของคุณ

14. คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา

14.1 หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการ โปรด

 • กรอกแบบฟอร์มคำติชมบนแพลตฟอร์ม;
 • ติดต่อ: [email protected];
 • ติดต่อสายด่วน +66 (0)8 224 48278

14.2 หากคุณมีเรื่องร้องเรียนหรือความเดือดร้อนเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือเกี่ยวกับวิธีการที่เราทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรายินดีให้คุณติดต่อเราเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของคุณ

โปรดติดต่อเราผ่านอีเมลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของคุณ

 • อีเมล: [email protected] และส่งให้กับ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
 • กรุณาส่งหนังสือบอกกล่าวทางกฎหมายทั้งหมดไปยังอีเมล: [email protected] และส่งให้กับ “ที่ปรึกษากฎหมายกลาง”
 1. ข้อตกลงและเงื่อนไข

นอกจากนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดการใช้งาน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่วางระเบียบการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

นโยบายรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (Server Security)
ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทางบริษัทฯ ให้บริการอยู่นั้น ประกอบด้วยหลายปัจจัยโดยจะอธิบาย รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1.ใช้ระบบ Firewall
ใช้ระบบ CSF/lfd Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย เมื่อ User มีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ใด ๆ ที่ฝากไว้ใน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรา จะผ่านการตรวจสอบจากไฟล์วอลล์ ที่กั้นระหว่างอินเตอร์เน็ตกับระบบเน็ตเวิร์คภายใน โดยไฟล์วอลล์จะทำหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงเน็ตเวิร์คภายในที่เราต้องการจะป้องกันการควบคุมการ เข้าถึงของไฟร์วอลล์นั้น

2.โปรแกรม Virus Scan & Spam Filtering
เมื่อข้อมูลสามารถส่งผ่านไฟล์วอลล์แล้ว ก็จะถูกส่งต่อไปยังโปรแกรม Virus Scan โดยใช้ ClamAV Latest Version โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
และระบบกรองอีเมล์ขยะหรือที่เรียกว่า Spam Filtering ได้มีการอัพเดทซอฟท์แวร์และแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

3.ใช้เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัย และการยืนการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายและมาตรการในการป้องกัน เช่น SSL Certificate การเข้ารหัส-ถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน และลายมื่อชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เว็บ https://jvh.co.th และ https://secure.jvh.co.th โดยใช้เทคโนโลยี 4096 bit

4.ระบบ Brute Force Protection
ระบบเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของการ Login เข้าสู่ระบบจัดการมีการ ตั้งค่า Security เพื่อเข้ารหัสก่อนการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ มีการกำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

5.การใช้ระบบ RAID 1 และ RAID 5 (Redundant Array of Inexpensive Disks)
RAID- 1 เป็นการ บันทึกข้อมูลลงบนตัวฮาร์ดดิสก์ ทั้งสองตัวพร้อมๆกันและเป็นข้อมูลเดียวกันเพื่อสำรองข้อมูลให้ปลอดภัยในกรณีที่ ฮาร์ดดิสก์ตัวใดตัวหนึ่งใน อะเรย์เสีย ฮาร์ดดิสก์อีกตัวจะทำหน้าที่เป็นตัวกระจกเงา (Mirror) ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกัน ทุกอย่าง ก็จะทำหน้าที่แทนในทันทีทันใด

6.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server Security)
ทุกเว็บไซต์ในเครือของเรา คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องตามกฎหมาย มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค โดยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ของบริษัทนั้น ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด และบริษัทจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่หรือจำหน่าย ต่อบุคคลที่สามเป็นอันขาด

7.มีการ Backup Server แบบ Week Backup และ Daily Backup **กรณีลูกค้าซื้อเพิ่มเติมจากบริการ
มีการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลใน Server จะไม่สูญหาย ในกรณีที่เกิดปัญหากับ Hardware ด้วยบริการ Back-up ข้อมูลอันสำคัญยิ่งของท่านมายังฮาร์ดดิสก์สำรอง ด้วย script backup database แบบอัตโนมัติ ทุกๆ สัปดาห์

8.ระบบสำรองข้อมูลด้วยตนเอง
ในส่วนของผู้ดูแลหรือจัดการ Hosting สามารถ Login เข้าไปใน DirectadminPanel เพื่อทำการ Back up ข้อมูลทั้งในส่วนเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยวิธีการดังนี้ ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th ได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในเมนูติดต่อเรา หรือ ด่านล่างของเว็บไซต์
ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : [email protected] / [email protected]
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลในส่วนของแบบฟอร์ม

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ www.jvh.co.th / secure.jvh.co.th มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน

เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล จึงเลือกใช้ศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center ที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ที่ค่อยตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อให้แน่ใจถึงการรักษาความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของข้อมูลของลูกค้าของเราศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center ที่เราเลือกใช้ ต้องผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยระดับโลกไม่ว่าจะเป็น ISO 27001, PCI DSS Level 1 และ SOC 1, 2 และอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการทางเทคนิคและความปลอดภัยขององค์กรเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก และออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดของศูนย์ข้อมูล และการรับรองมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับการเก็บรวบรวม การรักษาความปลอดภัย การใช้งาน การเปิดเผย การถ่ายโอน และการจัดการในลักษณะอื่นๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ และได้จำแนกความแตกต่างระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเอาไว้ดังนี้

 • ผู้ควบคุมข้อมูล คือ บุคคลผู้กระทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูล คือ บุคคลผู้กระทำการประมวลผลข้อมูลในนามของหรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล ในระดับที่สูงขึ้น หน้าที่ความรับผิดชอบหลักบางประการของผู้ควบคุมข้อมูล ได้แก่
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น และแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเก็บรวมรวมข้อมูลของตน (เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น)
  • การนำมาตรการด้านความปลอดภัยที่มีความเหมาะสมมาใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ซึ่งเจ้าของข้อมูลให้การยินยอมเท่านั้น
  • การตอบรับต่อสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล ได้แก่ สิทธิ์ในการเข้าถึงและเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล และการร้องขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน
  • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยด้วยความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่จะมีการบังคับใช้ข้อบังคับตามกฏหมายอื่นๆ

เนื่องจากเรา ไม่สามารถมองเห็นหรือรับทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าอัปโหลดไปเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ รวมทั้งไม่สามารถทราบได้ว่าข้อมูลดังกล่าวถือว่าอยู่ภายใต้ PDPA หรือไม่ ลูกค้าจึงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตาม PDPA และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเอง เมื่อคุณจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวโดยใช้บริการของเราจะอยู่ในรูปแบบ “ความรับผิดชอบร่วมกัน” ดังนี้

ความรับผิดชอบของเรา – เรารับผิดชอบในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย , การระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ , การเข้าถึงทางกายภาพ เช่น การเข้าถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ความรับผิดชอบของลูกค้า – ลูกค้ามีความรับผิดชอบและต้องจัดการซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่นของตนเอง แอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการอัปเดตและแพตช์การรักษาความปลอดภัย การเข้ารหัสที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดค่าไฟร์วอลล์เพื่อรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดและทำหน้าที่จัดการด้วยตัวเอง โดยลูกค้าเป็นฝ่ายเข้าถึงตำแหน่งข้อมูลเพื่อจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล ลูกค้าต้องรับผิดชอบการจัดการข้อมูลของตน รวมถึงรับผิดชอบในการการสำรองข้อมูลไว้ภายนอกบริการของเรา เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

ใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาของลูกค้าได้บ้าง

ลูกค้าจะคงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของและการควบคุมเนื้อหาลูกค้าของตน และสามารถเลือกได้ว่าบริการของเรา บริการใดจะทำหน้าที่ประมวลผล จัดเก็บ และเป็นโฮสต์ให้กับเนื้อหาลูกค้าของตน เราไม่มีความสามารถในการมองเห็นเนื้อหาของลูกค้า และจะไม่เข้าถึงหรือใช้งานเนื้อหาของลูกค้า เว้นแต่เพื่อการให้บริการที่ลูกค้าเลือก หรือเมื่อจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งทางกฎหมายที่ผูกมัด

 • กำหนดได้ว่าจะเก็บเนื้อหาไว้ที่ใด ตัวอย่างเช่น ประเภทของพื้นที่จัดเก็บและตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่จัดเก็บ
 • ควบคุมรูปแบบของเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ข้อความธรรมดา แบบปกปิด ไม่ระบุชื่อ หรือเข้ารหัส
 • จัดการการควบคุมการเข้าถึงอื่นๆ เช่น การจัดการการเข้าถึงข้อมูลประจำตัวและข้อมูลรับรองความปลอดภัย
 • การเลือกการใช้งาน SSL, Firewall และมาตรการด้านความปลอดภัยของเครือข่ายอื่นๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต